Podmínky ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Obchodní společnost WE ARE SMART SPACES s. r. o. se sídlem Dušní 10, Praha 1, 110 00, IČO 25740725

E-mailová adresa: prague@beostores.com
Telefon: +420777323586

je povinna na základě nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“)

poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jako správce zpracovává o fyzických

osobách při poskytování služeb, prodeji zboží a při návštěvách internetových stránek; k

jakým účelům a jak tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává;

komu a z jakého důvodu je může předat; a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým

osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Právo na informaci (čl. 13 GDPR)

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU)

2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za

účelem zajištění informační povinnosti dle čl. 13 GDPR.

Nejdříve se definujeme kategorie osobních údajů, které zpracováváme, posléze typy

zpracování a na závěr Vám představíme Vaše práva vyplývající z GDPR.

Kategorie osobních údajů

Osobní údaje: akademický titul, jméno a příjmení, název obchodní firmy, IČO, DIČ, adresa

trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení,

podpis, telefonní číslo, e-mail, adresa odkazu na individualizovaný profil na sociální síti

nebo jiné webové stránce

Účely, právní důvody a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje je možné zpracovávat:

  • přímo na základě smlouvy – pokud kupujete zboží
  • oprávněného zájmu společnosti WE ARE SMART SPACES s.r.o.
  • na základě zákona (bez souhlasu)
  • na základě souhlasu

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů

Zpracováváme osobní údaje, u nichž je to nezbytné pro plnění smlouvy, plnění zákonných

povinností a ochranu oprávněných zájmů. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům

by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely

nepotřebujeme souhlas.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely: procesy spojené s identifikací zákazníka

(plnění smlouvy); plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností);

účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti

součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných

povinností); provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách pro účely

prevence vzniku škod (oprávněný zájem); zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby

práv (oprávněný zájem).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto

činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními

předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Faktury vystavené společností WE ARE SMART SPACES s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z

důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne

ukončení smlouvy archivovány i podklady pro fakturaci obsahující osobní údaje (např.

smlouvy).

V případě jednání mezi WE ARE SMART SPACES s.r.o. a potenciálním zákazníkem o

uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, zpracovává WE ARE SMART

SPACES s.r.o. poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od ukončení tohoto jednání.

Zpracování na základě souhlasu

Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost WE ARE SMART SPACES s.r.o. od 25. 5.

2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro zasílání newslettru – obchodní

sdělení týkající se produktů společnosti WE ARE SMART SPACES s.r.o. (nabídka výrobků

atd.). Společnost WE ARE SMART SPACES s.r.o. si bude u osob, které ji udělí souhlas,

uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a vytvářet a uchovávat

anonymizované analýzy chování, a to i prostřednictvím tzv. cookies, u nichž je souhlas se

zpracováním osobních údajů řešen samostatně na webových stránkách WE ARE SMART

SPACES s. r. o. Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může

kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání služeb a následující 4

roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automaticky a jsou uchovávány v papírové a

elektronické podobě.

Zaměstnanci, kteří s osobními údaji zastoupených a spolupracujících modelů nakládají,

jsou vázáni dohodou o mlčenlivosti, jejíž platnost není omezena ukončením

pracovněprávního vztahu.

Osobní údaje zachycené na dokumentech v papírové podobě jsou uchovány v místnostech

opatřených bezpečnostními zámky, a to v sídle společnosti WE ARE SMART SPACES s.r.o. a

v sídle externího dodavatele účetních a daňových služeb, s nímž má společnost WE ARE

SMART SPACES s.r.o. uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

Společnost WE ARE SMART SPACES s.r.o. spolupracuje s různými subjekty, kteří pro ni

pokrývají dílčí činnosti, které zajišťují předmět jejího podnikaní. Jde zejména o

poskytovatele administrativní a technické podpory aktivit WE ARE SMART SPACES

s.r.o. jako: správce IT, správce CRM systému, účetní, právník společnosti a zajištění dalších

služeb (např. přepravy zboží) atd. Těmto osobám společnost WE ARE SMART SPACES

s.r.o. osobní údaje poskytuje, a to v rozsahu nezbytném pro daný účel. S každým subjektem

je uzavřena zpracovatelská smlouva o zpracování osobních údajů. Jejich seznam je možné

získat na základě písemné žádosti zaslané na sídlo společnosti WE ARE SMART SPACES

s.r.o. nebo na emailovou adresu prague@beostores.com.

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů Právo na přístup (čl. 15 GDPR)

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat

od WE ARE SMART SPACES s.r.o. : potvrzení, zda zpracovává osobní údaje; informace o

účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní

údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva

požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů

nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat

stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,

pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému

rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU; v

případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních

údajů.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit

písemně na adresu sídla společnosti WE ARE SMART SPACES s. r. o., nebo emailem na

adresu prague@beostores.com.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost WE

ARE SMART SPACES s.r.o. zpracovává. Aktualizovat údaje je povinností na straně subjektu

údajů nebo vzniká v součinnosti. Oprava se provádí bez zbytečného odkladu v době

nezbytně nutné pro její zpracování. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit

prostřednictvím emailové adresy prague@beostores.com.

Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost WE

ARE SMART SPACES s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údajů nebyly smazány, může se obrátit

písemně na adresu sídla WE ARE SMART SPACES s.r.o. nebo na email

prague@beostores.com.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Subjekt údajů má právo na omezení zpracování do doby vyřešení podnětu vztahující se ke

zpracování jeho osobních údajů. Námitku nebo podnět je nutné podat písemně na adresu

sídla WE ARE SMART SPACES s.r.o. nebo emailem na prague@beostores.com.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR)

Subjekt údajů má právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování

osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat

jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy to nebude možné na základě dostupných

osobních údajů. Na základě žádosti ze strany subjektu údajů můžeme poskytnout informaci

o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci,

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o

předání těchto údajů jinému správci. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i

určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude

možné ji autorizovat. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému

dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit

písemně a to zasláním žádosti na adresu sídla společnosti WE ARE SMART SPACES s. r. o.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu

oprávněného zájmu společnosti WE ARE SMART SPACES s.r.o. V případě, že společnost WE

ARE SMART SPACES s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro

zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování

na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na

adresu sídla společnosti WE ARE SMART SPACES s.r.o. nebo na email

prague@beostores.com.

Automatizace a profilování

Společnost WE ARE SMART SPACES s.r.o. prohlašuje, že neprovádí automatizované

rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů a ani si

nevytváří databázi automatizovaných profilů.

Odvolání a pověřenec

Společnost WE ARE SMART SPACES s.r.o. nemá pověřence pro ochranu osobních údajů

vzhledem k rozsahu zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat.

Odvolání je zapotřebí učinit výslovným a srozumitelným projevem vůle, a to na emailové

adresy prague@beostores.com nebo prostřednictvím písemné žádosti na adresu sídla

společnosti WE ARE SMART SPACES s. r. o.

Subjekt údajů má právo obrátit se se stížností týkajících se zpracování jeho osobních údajů

na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).